vkadri.com http://vkadri.com ua http://krym.vkadri.com http://krym.vkadri.com ВКадрі.ком QCMS <![CDATA[Александр Sandro Кирьяков: Кизилташская тропа. Крым в марте 2019]]> http://krym.vkadri.com/video/aleksandr-sandro-kyriakov-kyzyltashskaia-tropa-krim-v-marte-2019.html http://krym.vkadri.com/video/aleksandr-sandro-kyriakov-kyzyltashskaia-tropa-krim-v-marte-2019.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 22:26:08 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: ПОЛЬОВИЙ ВИХІД ЛІЦЕЇСТІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ЛІЦЕЮ]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-polovyy-vyhid-litseyistiv-viyskovo-morskoho-litseyu.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-polovyy-vyhid-litseyistiv-viyskovo-morskoho-litseyu.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 19:46:03 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: ПРОВОДИ ОФІЦЕРІВ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-provody-ofitseriv-ministerstva-oborony-ukrayiny-ta-zbroynyh-syl-ukrayiny-zvilnenyh-z-viyskovoyi-slugby.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-provody-ofitseriv-ministerstva-oborony-ukrayiny-ta-zbroynyh-syl-ukrayiny-zvilnenyh-z-viyskovoyi-slugby.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 19:46:03 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: НА ВАРТІ 23 03 19]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-na-varti-23-03-19.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-na-varti-23-03-19.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 19:46:03 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: АВТОМОБІЛЬНА ТЕХНІКА ДЛЯ ВСП ЗСУ]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-avtomobilna-tehnika-dlya-vsp-zsu.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-avtomobilna-tehnika-dlya-vsp-zsu.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 19:15:03 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: ФРАНЦУЗЬКИЙ ТРАЛЬЩИК В ОДЕСІ]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-frantsuzkyy-tralshchyk-v-odesi.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-frantsuzkyy-tralshchyk-v-odesi.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 19:15:03 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: ОПЕРАТИВНІ ЗБОРИ КОМАНДУВАННЯ ВМС]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-operatyvni-zbory-komanduvannya-vms.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-operatyvni-zbory-komanduvannya-vms.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 18:44:02 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Выпуск «Севинформбюро» от 23 марта 2019 года (19:00)]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-vipusk-sevynformbyuro-ot-23-marta-2019-hoda-19-00.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-vipusk-sevynformbyuro-ot-23-marta-2019-hoda-19-00.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 18:41:14 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: В Севастополе прошел второй этап военно-спортивной игры «Щит и меч»]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-proshel-vtoroi-etap-voenno-sportyvnoi-yhri-shchyt-y-mech.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-proshel-vtoroi-etap-voenno-sportyvnoi-yhri-shchyt-y-mech.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 17:53:07 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Активисты «Севпарков» провели археологический субботник на античной усадьбе]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-aktyvysti-sevparkov-provely-arkheolohycheskyi-subbotnyk-na-antychnoi-usadbe.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-aktyvysti-sevparkov-provely-arkheolohycheskyi-subbotnyk-na-antychnoi-usadbe.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 17:53:06 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Правительство Севастополя помешало депутатам озеленить детский сад на проспекте Античном]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-pravytelstvo-sevastopolia-pomeshalo-deputatam-ozelenyt-detskyi-sad-na-prospekte-antychnom.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-pravytelstvo-sevastopolia-pomeshalo-deputatam-ozelenyt-detskyi-sad-na-prospekte-antychnom.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 17:53:06 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: В Севастополе обсудили концепцию запуска нового направления в детских технопарках]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-obsudyly-kontseptsyyu-zapuska-novoho-napravlenyia-v-detskykh-tekhnoparkakh.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-obsudyly-kontseptsyyu-zapuska-novoho-napravlenyia-v-detskykh-tekhnoparkakh.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 17:53:06 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: 2 миллиона рублей раздадут лучшим врачам и медработникам Севастополя]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-2-myllyona-rublei-razdadut-luchshym-vracham-y-medrabotnykam-sevastopolia.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-2-myllyona-rublei-razdadut-luchshym-vracham-y-medrabotnykam-sevastopolia.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 17:53:05 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: «ЩОБ ВИЖИТИ, МАЮЧИ СУСІДОМ РОСІЮ, УКРАЇНА ПОВИННА МАТИ СИЛЬНЕ ВІЙСЬКО», — ПРЕЗИДЕНТ]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-shchob-vygyty-mayuchy-susidom-rosiyu-ukrayina-povynna-maty-sylne-viysko-prezydent.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-shchob-vygyty-mayuchy-susidom-rosiyu-ukrayina-povynna-maty-sylne-viysko-prezydent.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 17:42:52 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: ПРЕЗИДЕНТ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ПЕРЕДАВ ЗСУ ПОНАД 420 ОДИНИЦЬ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-prezydent-na-hmelnychchyni-peredav-zsu-ponad-420-odynyts-ozbroyennya-ta-viyskovoyi-tehniky.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-prezydent-na-hmelnychchyni-peredav-zsu-ponad-420-odynyts-ozbroyennya-ta-viyskovoyi-tehniky.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 17:42:52 +0200 <![CDATA[kerchnettv: Керчь: находки Пантикапейской экспедиции]]> http://krym.vkadri.com/video/kerchnettv-kerch-nakhodky-pantykapeiskoi-ekspedytsyy.html http://krym.vkadri.com/video/kerchnettv-kerch-nakhodky-pantykapeiskoi-ekspedytsyy.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 17:35:43 +0200 <![CDATA[kerchnettv: Керчь: Чудеса на дороге]]> http://krym.vkadri.com/video/kerchnettv-kerch-chudesa-na-dorohe.html http://krym.vkadri.com/video/kerchnettv-kerch-chudesa-na-dorohe.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 17:35:43 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: ПІД КРИЛАМИ — РАКЕТИ ТА ВОДИ АЗОВА]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-pid-krylamy-rakety-ta-vody-azova.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-pid-krylamy-rakety-ta-vody-azova.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 17:09:10 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: МІНІСТР ОБОРОНИ УКРАЇНИ ЗУСТРІВСЯ ІЗ ГРУПОЮ СТРАТЕГІЧНИХ РАДНИКІВ ВІД КРАЇН АЛЬЯНСУ]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-ministr-oborony-ukrayiny-zustrivsya-iz-hrupoyu-stratehichnyh-radnykiv-vid-krayin-alyansu.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-ministr-oborony-ukrayiny-zustrivsya-iz-hrupoyu-stratehichnyh-radnykiv-vid-krayin-alyansu.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 17:09:10 +0200 <![CDATA[kerchnettv: Керчь: детская студия крымско-татарского языка и культуры]]> http://krym.vkadri.com/video/kerchnettv-kerch-detskaia-studyia-krimsko-tatarskoho-iazika-y-kulturi.html http://krym.vkadri.com/video/kerchnettv-kerch-detskaia-studyia-krimsko-tatarskoho-iazika-y-kulturi.html Крим ]]> Sat, 23 Mar 2019 17:02:37 +0200