vkadri.com http://vkadri.com ua http://krym.vkadri.com http://krym.vkadri.com ВКадрі.ком QCMS <![CDATA[Александр Sandro Кирьяков: Пляж. Крещение Господне. 2020. Город Судак. Крым]]> http://krym.vkadri.com/video/aleksandr-sandro-kyriakov-pliag-kreshchenye-hospodne-2020-horod-sudak-krim.html http://krym.vkadri.com/video/aleksandr-sandro-kyriakov-pliag-kreshchenye-hospodne-2020-horod-sudak-krim.html Крим ]]> Sun, 19 Jan 2020 20:28:01 +0200 <![CDATA[Аргументы недели Крым: Керченский аэропорт январь 2020]]> http://krym.vkadri.com/video/arhumenti-nedely-krim-kerchenskyi-aeroport-ianvar-2020.html http://krym.vkadri.com/video/arhumenti-nedely-krim-kerchenskyi-aeroport-ianvar-2020.html Крим ]]> Sun, 19 Jan 2020 18:49:02 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Севастополь: главные события минувших семи дней]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-sevastopol-hlavnie-sobityia-mynuvshykh-semy-dnei-3222361.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-sevastopol-hlavnie-sobityia-mynuvshykh-semy-dnei-3222361.html Крим ]]> Sun, 19 Jan 2020 18:36:01 +0200 <![CDATA[Illarionov59: Балаклава - зона свалок]]> http://krym.vkadri.com/video/illarionov59-balaklava-zona-svalok.html http://krym.vkadri.com/video/illarionov59-balaklava-zona-svalok.html Крим ]]> Sun, 19 Jan 2020 18:06:02 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Тысячи верующих собрались в Херсонесе Таврическом на Крещение Господне]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-tisiachy-veruyushchykh-sobralys-v-hersonese-tavrycheskom-na-kreshchenye-hospodne-3222285.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-tisiachy-veruyushchykh-sobralys-v-hersonese-tavrycheskom-na-kreshchenye-hospodne-3222285.html Крим ]]> Sun, 19 Jan 2020 17:03:02 +0200 <![CDATA[Алексей Рогожин: Крещенские купания в Судаке (19.01.2020)]]> http://krym.vkadri.com/video/aleksei-rohogyn-kreshchenskye-kupanyia-v-sudake-19-01-2020.html http://krym.vkadri.com/video/aleksei-rohogyn-kreshchenskye-kupanyia-v-sudake-19-01-2020.html Крим ]]> Sun, 19 Jan 2020 16:45:28 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Тысячи верующих собрались в Херсонесе Таврическом на Крещение Господне]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-tisiachy-veruyushchykh-sobralys-v-hersonese-tavrycheskom-na-kreshchenye-hospodne.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-tisiachy-veruyushchykh-sobralys-v-hersonese-tavrycheskom-na-kreshchenye-hospodne.html Крим ]]> Sun, 19 Jan 2020 15:30:02 +0200 <![CDATA[Kerch.FM: Тиритака - место керченской силы]]> http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-tyrytaka-mesto-kerchenskoi-syli.html http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-tyrytaka-mesto-kerchenskoi-syli.html Крим ]]> Sun, 19 Jan 2020 14:06:02 +0200 <![CDATA[Kerch.FM: Крещение в Керченском проливе]]> http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-kreshchenye-v-kerchenskom-prolyve.html http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-kreshchenye-v-kerchenskom-prolyve.html Крим ]]> Sun, 19 Jan 2020 13:04:02 +0200 <![CDATA[Kerch.FM: В Керчи прошли крещенские богослужения]]> http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-v-kerchy-proshly-kreshchenskye-bohoslugenyia.html http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-v-kerchy-proshly-kreshchenskye-bohoslugenyia.html Крим ]]> Sun, 19 Jan 2020 12:33:01 +0200 <![CDATA[Kerch.FM: Керчане с полуночи окунаются в купели]]> http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-kerchane-s-polunochy-okunayutsia-v-kupely.html http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-kerchane-s-polunochy-okunayutsia-v-kupely.html Крим ]]> Sun, 19 Jan 2020 00:40:07 +0200 <![CDATA[Kerch.FM: Пруд в Керчи хотят закатать в асфальт]]> http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-prud-v-kerchy-khotiat-zakatat-v-asfalt.html http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-prud-v-kerchy-khotiat-zakatat-v-asfalt.html Крим ]]> Sat, 18 Jan 2020 23:08:01 +0200 <![CDATA[Kerch.FM: Керченские дошколята пели колядки и играли]]> http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-kerchenskye-doshkoliata-pely-koliadky-y-yhraly.html http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-kerchenskye-doshkoliata-pely-koliadky-y-yhraly.html Крим ]]> Sat, 18 Jan 2020 23:08:01 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: Телепрограма "На Варті" від 18.01.2020]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-teleprohrama-na-varti-vid-18-01-2020.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-teleprohrama-na-varti-vid-18-01-2020.html Крим ]]> Sat, 18 Jan 2020 21:57:04 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: В'ячеслав Ліходкін. «Життя без волі - ніщо»]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-viacheslav-likhodkin-gyttia-bez-voli-nishcho.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-viacheslav-likhodkin-gyttia-bez-voli-nishcho.html Крим ]]> Sat, 18 Jan 2020 21:26:05 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: Колектив окремого полку зв'язку ПК "Південь" відзначив 28 річницю частини.]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-kolektyv-okremoho-polku-zviazku-pk-pivden-vidznachyv-28-richnytsyu-chastyny.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-kolektyv-okremoho-polku-zviazku-pk-pivden-vidznachyv-28-richnytsyu-chastyny.html Крим ]]> Sat, 18 Jan 2020 21:26:05 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: Курсанти інституту ВМС НУ "ОМА" склали державні іспити зі спеціальної фізичної підготовки.]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-kursanty-instytutu-vms-nu-oma-sklaly-dergavni-ispyty-zi-spetsialnoi-fizychnoi-pidhotovky.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-kursanty-instytutu-vms-nu-oma-sklaly-dergavni-ispyty-zi-spetsialnoi-fizychnoi-pidhotovky.html Крим ]]> Sat, 18 Jan 2020 21:26:04 +0200 <![CDATA[Александр Sandro Кирьяков: Крещенский сочельник. Окунание в море. 18 января 2020]]> http://krym.vkadri.com/video/aleksandr-sandro-kyriakov-kreshchenskyi-sochelnyk-okunanye-v-more-18-ianvaria-2020.html http://krym.vkadri.com/video/aleksandr-sandro-kyriakov-kreshchenskyi-sochelnyk-okunanye-v-more-18-ianvaria-2020.html Крим ]]> Sat, 18 Jan 2020 20:47:01 +0200 <![CDATA[Наталья Бабкевич: Носик ПТП 18 января]]> http://krym.vkadri.com/video/natalia-babkevych-nosyk-ptp-18-ianvaria.html http://krym.vkadri.com/video/natalia-babkevych-nosyk-ptp-18-ianvaria.html Крим ]]> Sat, 18 Jan 2020 20:24:05 +0200 <![CDATA[Аргументы недели Крым: Симферопольская Соборная мечеть на 09 января 2020]]> http://krym.vkadri.com/video/arhumenti-nedely-krim-symferopolskaia-sobornaia-mechet-na-09-ianvaria-2020.html http://krym.vkadri.com/video/arhumenti-nedely-krim-symferopolskaia-sobornaia-mechet-na-09-ianvaria-2020.html Крим ]]> Sat, 18 Jan 2020 19:34:02 +0200