vkadri.com http://vkadri.com ua http://krym.vkadri.com http://krym.vkadri.com ВКадрі.ком QCMS <![CDATA[Независимое телевидение Севастополя \ Резерв: 26 воспитанников творческой мастерской «Белый кораблик» выступили в Херсонесе]]> http://krym.vkadri.com/video/nezavysymoe-televydenye-sevastopolia-rezerv-26-vospytannykov-tvorcheskoi-masterskoi-belii-korablyk-vistupyly-v-hersonese.html http://krym.vkadri.com/video/nezavysymoe-televydenye-sevastopolia-rezerv-26-vospytannykov-tvorcheskoi-masterskoi-belii-korablyk-vistupyly-v-hersonese.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 17:20:04 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: 26 воспитанников творческой мастерской «Белый кораблик» выступили в Херсонесе]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-26-vospytannykov-tvorcheskoi-masterskoi-belii-korablyk-vistupyly-v-hersonese.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-26-vospytannykov-tvorcheskoi-masterskoi-belii-korablyk-vistupyly-v-hersonese.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 17:20:04 +0200 <![CDATA[Независимое телевидение Севастополя \ Резерв: Операцию «Отопление» проводят в Севастополе сотрудники МЧС]]> http://krym.vkadri.com/video/nezavysymoe-televydenye-sevastopolia-rezerv-operatsyyu-otoplenye-provodiat-v-sevastopole-sotrudnyky-mchs.html http://krym.vkadri.com/video/nezavysymoe-televydenye-sevastopolia-rezerv-operatsyyu-otoplenye-provodiat-v-sevastopole-sotrudnyky-mchs.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 17:20:03 +0200 <![CDATA[Kerch.FM: Прошлогоднее незавершенное благоустройство в Керчи - так и надо]]> http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-proshlohodnee-nezavershennoe-blahoustroistvo-v-kerchy-tak-y-nado.html http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-proshlohodnee-nezavershennoe-blahoustroistvo-v-kerchy-tak-y-nado.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 16:49:03 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Школа №27 в Любимовке празднует вековой юбилей]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-shkola-27-v-lyubymovke-prazdnuet-vekovoi-yubylei.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-shkola-27-v-lyubymovke-prazdnuet-vekovoi-yubylei.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 16:49:02 +0200 <![CDATA[Независимое телевидение Севастополя \ Резерв: Школа №27 в Любимовке празднует вековой юбилей]]> http://krym.vkadri.com/video/nezavysymoe-televydenye-sevastopolia-rezerv-shkola-27-v-lyubymovke-prazdnuet-vekovoi-yubylei.html http://krym.vkadri.com/video/nezavysymoe-televydenye-sevastopolia-rezerv-shkola-27-v-lyubymovke-prazdnuet-vekovoi-yubylei.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 16:49:02 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: С наступающим праздником поздравили заслуженных матерей Севастополя]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-s-nastupayushchym-prazdnykom-pozdravyly-zaslugennikh-materei-sevastopolia.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-s-nastupayushchym-prazdnykom-pozdravyly-zaslugennikh-materei-sevastopolia.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 15:47:28 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Курсанты училища им. Нахимова обменялись опытом с командирами Юнармии]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-kursanti-uchylyshcha-ym-nakhymova-obmenialys-opitom-s-komandyramy-yunarmyy.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-kursanti-uchylyshcha-ym-nakhymova-obmenialys-opitom-s-komandyramy-yunarmyy.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 15:47:28 +0200 <![CDATA[Независимое телевидение Севастополя \ Резерв: Курсанты училища им. Нахимова обменялись опытом с командирами Юнармии]]> http://krym.vkadri.com/video/nezavysymoe-televydenye-sevastopolia-rezerv-kursanti-uchylyshcha-ym-nakhymova-obmenialys-opitom-s-komandyramy-yunarmyy.html http://krym.vkadri.com/video/nezavysymoe-televydenye-sevastopolia-rezerv-kursanti-uchylyshcha-ym-nakhymova-obmenialys-opitom-s-komandyramy-yunarmyy.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 15:47:28 +0200 <![CDATA[Независимое телевидение Севастополя \ Резерв: С наступающим праздником поздравили заслуженных матерей Севастополя]]> http://krym.vkadri.com/video/nezavysymoe-televydenye-sevastopolia-rezerv-s-nastupayushchym-prazdnykom-pozdravyly-zaslugennikh-materei-sevastopolia.html http://krym.vkadri.com/video/nezavysymoe-televydenye-sevastopolia-rezerv-s-nastupayushchym-prazdnykom-pozdravyly-zaslugennikh-materei-sevastopolia.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 15:47:28 +0200 <![CDATA[Kerch.FM: Минимум 240 человек спустились в каменоломни в Керчи]]> http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-mynymum-240-chelovek-spustylys-v-kamenolomny-v-kerchy.html http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-mynymum-240-chelovek-spustylys-v-kamenolomny-v-kerchy.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 14:14:17 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Боулеры впервые поборолись за спортивные разряды на крупном турнире в Севастополе]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-bouleri-vpervie-poborolys-za-sportyvnie-razriadi-na-krupnom-turnyre-v-sevastopole.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-bouleri-vpervie-poborolys-za-sportyvnie-razriadi-na-krupnom-turnyre-v-sevastopole.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 13:09:04 +0200 <![CDATA[Независимое телевидение Севастополя \ Резерв: Боулеры впервые поборолись за спортивные разряды на крупном турнире в Севастополе]]> http://krym.vkadri.com/video/nezavysymoe-televydenye-sevastopolia-rezerv-bouleri-vpervie-poborolys-za-sportyvnie-razriadi-na-krupnom-turnyre-v-sevastopole.html http://krym.vkadri.com/video/nezavysymoe-televydenye-sevastopolia-rezerv-bouleri-vpervie-poborolys-za-sportyvnie-razriadi-na-krupnom-turnyre-v-sevastopole.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 13:09:02 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Уголовное дело за мошенничество и обсуждение проблем дольщиков – итоги работы Прокуратуры]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-uholovnoe-delo-za-moshennychestvo-y-obsugdenye-problem-dolshchykov-ytohy-raboti-prokuraturi.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-uholovnoe-delo-za-moshennychestvo-y-obsugdenye-problem-dolshchykov-ytohy-raboti-prokuraturi.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 12:38:03 +0200 <![CDATA[Независимое телевидение Севастополя \ Резерв: Уголовное дело за мошенничество и обсуждение проблем дольщиков – итоги работы Прокуратуры]]> http://krym.vkadri.com/video/nezavysymoe-televydenye-sevastopolia-rezerv-uholovnoe-delo-za-moshennychestvo-y-obsugdenye-problem-dolshchykov-ytohy-raboti-prokuraturi.html http://krym.vkadri.com/video/nezavysymoe-televydenye-sevastopolia-rezerv-uholovnoe-delo-za-moshennychestvo-y-obsugdenye-problem-dolshchykov-ytohy-raboti-prokuraturi.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 12:07:12 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія МО України Бриз: Благодійні організації США допомагатимуть у психологічній реабілітації ветеранів війни]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-mo-ukrainy-bryz-blahodiini-orhanizatsii-ssha-dopomahatymut-u-psykholohichnii-reabilitatsii-veteraniv-viiny.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-mo-ukrainy-bryz-blahodiini-orhanizatsii-ssha-dopomahatymut-u-psykholohichnii-reabilitatsii-veteraniv-viiny.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 09:48:38 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія МО України Бриз: Пам'ятаємо. Єднаємося. Переможемо]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-mo-ukrainy-bryz-pamiataiemo-yednaiemosia-peremogemo.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-mo-ukrainy-bryz-pamiataiemo-yednaiemosia-peremogemo.html Крим ]]> Sat, 26 Nov 2022 07:13:01 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Ликвидацию последствий ДТП в Севастополе отработали сотрудники экстренных служб и МЧС]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-lykvydatsyyu-posledstvyi-dtp-v-sevastopole-otrabotaly-sotrudnyky-ekstrennikh-slugb-y-mchs.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-lykvydatsyyu-posledstvyi-dtp-v-sevastopole-otrabotaly-sotrudnyky-ekstrennikh-slugb-y-mchs.html Крим ]]> Fri, 25 Nov 2022 18:32:13 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Мнение: Чего бы вы пожелали своим мамам ко Дню матери?]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-mnenye-cheho-bi-vi-pogelaly-svoym-mamam-ko-dnyu-matery.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-mnenye-cheho-bi-vi-pogelaly-svoym-mamam-ko-dnyu-matery.html Крим ]]> Fri, 25 Nov 2022 18:32:12 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Новости Севастополя от «Севинформбюро». Выпуск от 25.11.2022 года (19:00)]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-novosty-sevastopolia-ot-sevynformbyuro-vipusk-ot-25-11-2022-hoda-19-00.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-novosty-sevastopolia-ot-sevynformbyuro-vipusk-ot-25-11-2022-hoda-19-00.html Крим ]]> Fri, 25 Nov 2022 18:32:12 +0200